گزارش پیش رو  به بررسی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و ایران در هفته منتهی به ۷ بهمن ۹۶ می پردازد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه گذاری

کلمات کلیدی: 
سیاسی
اخبار اقتصادی