گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

کلمات کلیدی: 
بازار سرمایه
بورس
حقیقی و حقوقی
فرابورس