گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق بدهی و ابزار مشتقه ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار  دارد.

 

 تهیه کننده : صبا خراسانی

کلمات کلیدی: 
بازار بدهی
بازدهی
بورس
فرابورس