نویسنده: 

امین سهل البیع

توع گزارش: 
تصویری

در گزارش پیش رو پس از مرور مختصری بر فعالیت شرکت در سال ۹۵، به تحلیل و پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال ۹۶ می پردازیم و در ادامه پتانسیل‌های شرکت به همراه ریسکهای آن بررسی شده است.

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎