نویسنده: 

سید محمد تقی پورمقیم

توع گزارش: 
تصویری

گزارش پیش رو، تحلیل شرکت پتروشیمی فجر، از شرکتهای فرعی هلدینگ خلیج فارس و تامین کننده یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر می باشد. با توجه به مباحث اخیر پیرامون تغییر نرخ تامین یوتیلیتی شرکت های پتروشیمی، به بررسی وضعیت این شرکت پرداخته ایم.

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎