نویسنده: 

سید محمد تقی پورمقیم

توع گزارش: 
تصویری

در این گزارش به تحلیل سودآوری شرکت کارت اعتباری ایران کیش، یکی از شرکتهای گروه رایانه بازار سرمایه پرداخته شده است. جایگاه این شرکت در میان شرکت های دارای مجموز psp بانک مرکزی و تحلیل سودآوری و ارزش گذاری این شرکت در این گزارش مورد توجه قرار می گیرد.

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎