نویسنده: 

نجیبه خوشرو

دسته‌بندی: 
توع گزارش: 
متنی

در این گزارش جایگاه صنعت سیمان در منطقه و کشور مورد بررسی قرار گرفته است. چالشها و فرصتهای پیش رو این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اجرای پروژه های متعدد سیمانی و وجود مازاد عرضه سیمان در کشور در این گزارش  جایگاه صنعت سیمان در منطقه و کشور مورد بررسی قرار گرفته است. چالشها و فرصتهای پیش رو این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمیمهاندازه
PDF icon Cement Industry-921224.pdf۱۲۰.۵۲ KB

درج دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.‎
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.‎
  • Lines and paragraphs break automatically.‎