کسب و کارهای موفق ضامن شکوفایی اقتصادی و آن نیز بستر ساز آسایش خاطر جامعه است. مفتخرم در مجموعه ای خدمت می کنم که بر پایه این باور شکل گرفته و می کوشد تا «ثروت آفرینی پایدار برای نسلها» را از تفکر به واقعیت تبدیل نماید.

شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان عضوی از خانواده بزرگ سرمایه گذاری خوارزمی است که امروز بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران لقب گرفته است. شاید روزی که بنیان خوارزمی نهاده می شد، دستیابی به این جایگاه آرمانگرایانه تصور می شد؛ اما به همت و کوشش مدبرانه مدیران و همکاران پرتلاش در گروه خوارزمی و به پشتوانه حمایت و دلگرمی سهامداران و یاری خداوند منان این آرمان محقق گردید و اندوخته ای شد از تجربه و دانش سازمانی که روشنگر راه پیش روی گروه در پلکان توسعه، گسترش و ترقی ثروت سهامداران و جامعه اقتصادی است.

خوارزمی در فضای اقتصادی نوین، با تثبیت جایگاه خود به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت سرمایه گذاری و مالی کشور، اینک به آرمانهای فرا ملی می اندیشد و به سوی تصرف جایگاه های منطقه ای گام برداشته و می کوشد تا در اعتلای اقتصادی این مرز و بوم سهمی شایسته ایفا نماید. بسیار خرسندم که در این مسیر شرکت آتی نگر مورد وثوق مدیران مجموعه قرار گرفته و عهده دار مسئولیت بسترسازی و توسعه خدمات مالی و بازار سرمایه گروه است.

بازار سرمایه ایران در یک دهه اخیر به تجمع قدرتمندی از بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور تبدیل شده است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را نمایندگی می کنند. تجمیع سه شاخص تخصص، تنوع و شفافیت، بازار سرمایه را به مقصدی جذاب برای سرمایه های داخلی و خارجی مبدل نموده است. رشد شتابان حجم تأمین منابع، در کشاکش تنگناهای بخش بانکی، باور به نقش آفرینی موثر و کارآمد این بازار را بسیار استحکام بخشیده و امیدواری نسبت به رشد آینده آن، در سایه حمایتهای عمومی را تقویت نموده است. در این فضا مسئولیت سازمانی و اجتماعی آتی نگر حساسیت ویژه ای پیدا می کند؛ خاصه آنکه تبلور بخش اعظم برنامه های توسعه ای گروه معطوف یا منبعث از خدمات مالی است که در آتی نگر ارائه می شود. این اعتماد پر بها را که برخاسته از باور به توانایی های آتی نگر است ارج می نهیم و در تقویت آن می کوشیم.

بازار سرمایه ایران بازار جوانی است، هر چند شکل گیری آن به چندین دهه قبل باز می گردد. عمده آنچه امروز از ابزارها و خدمات و شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بزرگ در این بازار شاهد هستیم، در چند سال اخیر ظهور یافته اند. همگی در آغاز راهی قرار داریم که ارمغان آور فرصتهای بسیار و در عین حال  چالشهایی است.  شناسایی نیازهای فضای مالی و سرمایه گذاری و بهره برداری از فرصتهای آن نیازمند بهره گیری همزمان از دانش و مهارت تخصصی، تجربه عملیاتی و انگیزه و جسارت رویارویی با چالشها است. شالوده و بنیان آتی نگر بر همین اصول استوار است و مجدانه می کوشد تا ضمن بهره برداری از خدمات موجود بازار، با ارائه راهکارهای نوآورانه، بستر ساز توسعه خدمات نوین مالی و سرمایه گذاری باشد و بر غنا و عمق بازار بیافزاید. ما راه را می شناسیم.