گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق با درآمد ثابت  ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و تاثیرگذاری قیمت ها بر بازدهی هر یک از اوراق دارد . همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار  دارد.

 

 تهیه کننده : صبا خراسانی

 

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق بدهی و ابزار مشتقه ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار  دارد.

 

 تهیه کننده : صبا خراسانی

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق با درآمد ثابت ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و تاثیرگذاری قیمت ها بر بازدهی هر یک از اوراق دارد .همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار دارد.

 

تهیه کننده : صبا خراسانی

 

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق بدهی و ابزار مشتقه ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار  دارد.

 

 تهیه کننده : صبا خراسانی

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق با درآمد ثابت  ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و تاثیرگذاری قیمت ها بر بازدهی هر یک از اوراق دارد . همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار  دارد.

 تهیه کننده : صبا خراسانی

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو  به بررسی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و ایران در هفته منتهی به ۷ بهمن ۹۶ می پردازد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه گذاری

با آتی نگر همراه باشید