گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو  به بررسی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و ایران در هفته منتهی به ۳۰ دی ۹۶ می پردازد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو  به بررسی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و ایران در هفته منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۶ می پردازد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق با درآمد ثابت ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و تاثیرگذاری قیمت ها بر بازدهی هر یک از اوراق دارد.همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار دارد.

 

 تهیه کننده : صبا خراسانی

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند معاملات اوراق با درآمد ثابت وابزار مشتقه ماه گذشته، به تفکیک نوع اوراق و تاثیرگذاری قیمت ها بر بازدهی هر یک از اوراق دارد.همچنین تحلیلی بر شاخص و نمودارهای این بازار دارد.

 

تهیه کننده : صبا خراسانی

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو  به بررسی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی جهان و ایران در هفته منتهی به ۹ دی ۹۶ می پردازد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه گذاری

 

گزارش بازار سرمایه

گزارش پیش رو اشاره به روند بازار بورس، فرابورس، تفکیک حقوقی و حقیقی بازار و تاثیرگذاری بازار بر صنعت ها و شرکت ها دارد.

 

تهیه کننده : معاونت سرمایه‌گذاری

با آتی نگر همراه باشید