سید فرشید معصومی

عضو هیات مدیره

سید فرشید معصومی دانش آموخته مدیریت مالی از دانشگاه تهران بوده و مدت چهار سال است که هیات مدیره شرکت را همراهی می کند. وی مدیریت عاملی شرکت بین المللی مصمم پایدار و مدیریت امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن و همچنین عضویت هیات مدیره چندین شرکت سرمایه گذاری و کارگزاری را در کارنامه دارد. تجربه فعالیت در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری، تسلط قابل اتکایی به بازار سرمایه و شرکتهای فعال در آن برای ایشان ایجاد نموده که در پیگیری راهبردهای سرمایه گذاری شرکت بسیار موثر است.

سوابق تحصیلی: 
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
سوابق کاری: 
  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی مصمم پایدار
  • مدیر امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن
  • عضو موظف هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن
  • عضو هیات مدیره شرکت سیمان صوفیان
  • کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری غدیر