سید رضا موسوی

عضو هیات مدیره

سید رضا موسوی دانش آموخته دکتری مدیریت مالی است. ایشان در حال حاضر در سمت معاون امور سرمایه گذاری و توسعه در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشغول کار است. تجارب حرفه ای و فعالیتهای علمی رضا موسوی در حوزه سرمایه گذاری، در کنار ذهن فعال و پر انرژی وی، باعث تقویت روحیه خلاقیت و چابکی در نظام مدیریتی شرکت شده است. شرکت آتی نگر از سال ۱۳۸۸ از خدمات سید رضا موسوی در سمت عضو هیات مدیره بهره مند است.

سوابق تحصیلی: 
  • دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق
سوابق کاری: 
  • معاون امور سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
  • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری مشاوران سهام